HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Chức năng của Hội đồng trường
– Hội đồng trường là cơ quan quản trị của trường, giữ vai trò lãnh đạo, quyết nghị các chủ trương lớn để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường.
– Hội đồng trường là cầu nối giữa nhà trường và xã hội; có nhiệm vụ trung tâm là xây dựng chính sách để lãnh đạo nhà trường hoạt động đúng mục tiêu đã định; giám sát, kiểm tra và đánh giá việc quản lý nhà trường của Hiệu trưởng.
2. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng trường
Hội đồng trường có quyền hạn và trách nhiệm sau:
– Quyết nghị về mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển của trường bao gồm dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Nhà nước;
– Quyết nghị về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường hoặc các bổ sung, sửa đổi Quy chế trước khi Hiệu trưởng trình Bộ Lao động Thương binh và xã Hội phê duyệt; Quyết nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn quy định tại các quy định hiện hành;
– Giám sát việc thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường” do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã Hội ban hành và các Nghị quyết của Hội đồng trường.
3. Cơ cấu tổ chức
Hội đồng trường gồm 01 Chủ tịch, 01 thư ký và 16 thành viên.
 
4. Ban giám hiệu